Mine foredrag

Hver uke holder jeg ett eller flere foredrag for ideelle organisasjoner, undervisningsinstitusjoner eller næringslivet. Gjennom mitt virke som journalist, forfatter og historiker har jeg beskjeftiget meg med i hovedsak tre temaer, nemlig Sovjetunionen/Russland, den islamske verden og sist, men ikke minst, norsk historie.

Nedenfor er eksempler på foredrag jeg holder.

 

Kontakt meg på min e-post halvor.tjonn@gmail.com eller på telefon
90 78 90 39 for å avtale tid og sted for foredrag. 

Gokstadskipet1.jpeg

Vikingtid - hva, hvorfor, hvordan

Mot slutten av 700-tallet begynte skandinaviske vikinger å overfalle kystene til Europas land. I 250 år - fram til 1066 - angrep vikingene de etablerte, europeiske statene.

Hvorfor skjedde dette? Vikingtoktene dukket ikke opp ved en tilfeldighet. Vikingene drog ut fra et skandinavisk samfunn i sterk framgang. Men dette samfunnet følte seg truet: Karl den store og hans etterfølgere førte en ytterst brutal krig helt mot Skandinavias grenser i Nord-Tyskland: I titusentall ble hedenske saksere massakrert fordi de nektet å bøye seg for den frankiske keiseren. 

Vikingene drog ut mot Europa for å forsvare seg mot det kristne Frankerriket, men etter et hundreår brakte de samme vikingene kristendommen til Skandinavia. En rekke med vikinghøvdinger gikk i gang med å bygge sentraliserte, kristne stater i vikingenes hjemland. 

Man kan ikke forstå Norges historie om man ikke forstår vikingepoken. Uten vikingtid og vikingsagaene, intet 1814. Uten 1814 hadde vi i dag ikke hatt noen moderne norsk stat. Kort sagt: Vikingtida handler om mye mer enn uflidde, skjeggete menn som gjorde strandhogg i England og Frankrike. Det handler om hvorfor vi er blitt det vi er i dag. 

Vladimir-putin-gty-04-as-170804_4x3_992_
Demokrati i Russland - Hvorfor ble det aldri virkelighet?

I 1991 brøt kommunismen sammen i Russland. I Vesten antok vi at landet innen en ikke altfor fjern framtid ville bli et demokrati. Det skjedde ikke. I dag er Russland styrt av et regime som ser seg som fortsettelsen av 1800-tallets tsar-regime. Neppe på flere generasjoner vil vårt naboland bli noe som likner på et vestlig demokrati. Den kløfta vi har sett oppstå mellom Vesten og det nye Russland de siste 10-15 år, vil etter alt å dømme vedvare i lang tid. Som alltid må man gå til historien: Dette foredraget gir innsikt i Russlands fjerne og nære fortid, en innsikt som er viktig for å forstå hvorfor Russland ser ut som det gjør. 

aleksanderIII_edited.png
Makten i Russland - hvordan imperiet blir styrt

Politikk i Russland dreier seg ikke om kompromisser. Politikk i Russland handler ikke om å utøve det muliges kunst, der alle parter er like fornøyde eller like misfornøyde med de avgjørelser som blir fattet. Politikk i Russland dreier seg om å utøve makt.

 

Derfor tar vi i Vesten ofte feil når vi skal analysere hvordan russiske politikere tenker og handler. I dette foredraget går jeg gjennom 1000 år med russisk samfunnsmessig tenkning og gir et innblikk i hvorfor det fortsatt - en generasjon etter at den kalde krigen sluttet - er vanskelig for Vesten og Russland å finne et felles språk.    

Oranta-Kyiv_edited.jpg
Ukraina og Russland - konflikten som truer freden i Europa

Gjennom 1000 år har det som i dag er Ukraina og det som er Russland, vært vevd tett sammen. Gjennom mesteparten av middelalderen var sentrum i den russiske staten Kiev - og ikke Moskva. Etter den mongolske erobringen i 1240 utviklet dagens Ukraina og datidens Moskva-stat seg som to distinkte enheter, med ulike språk, ulike politisk kultur og ikke minst - ulik binding til øst og til vest. I dag står de to statene midt oppe i en bitter konflikt som truer freden i Europa. 

Gjennom mer enn 30 år har jeg reist på kryss og tvers i Ukraina. I dette foredraget gir jeg et innsyn i Ukrainas historie og hvorfor konflikten mellom de to store østslaviske landene er så farlig. 

Muhammes_slik_samtiden_så_ham.jpg
Muhammed - slik samtiden så ham

Kan man si noe om hva som er "det egentlige" islam? Er islam i bunn og grunn fredelig eller er islam krigersk? Hvem representerer islam i dag: Den jevne muslimske familiefar- og mor som strever med å få endene til å møtes eller lederen av IS, Abu Bakr al-Bagdadi?

 

Disse spørsmålene er noen av de mest brennbare i vår tid; det er spørsmål som splitter opinionen og som debatteres heftig. 

Gjennom en drøy tiårsperiode har jeg arbeidet som journalist med islamsk fundamentalisme, med islamsk terrorisme, med moderat islam og med krisen i den muslimske verden. For bedre å forstå grunnlaget for muslimsk tenkning skrev jeg på begynnelsen av 2010-tallet boka Muhammed - slik samtiden ser ham. Denne boka gjengir de tidligste muslimske historiefortellerne og deres beretninger om hva som skjedde da religionsstifteren Muhammed stod fram i den arabiske ørkenen på 600-tallet og la grunnen til en tro som i dag deles av mer enn en milliard mennesker. 

vikingenes-russland.jpg
Vikingenes Russland  

Gjennom flere hundre år - fra grunnleggelsen av Kiev-Rus i året 862 og fram til den mongolske invasjonen midt på 1200-tallet - hadde dagens Russland og Ukraina nære bånd til Skandinavia. For våre norske sagakonger var veien kort til Novgorod og Kiev. Olav Tryggvason, kanskje den største helten i Snorres kongesagaer, vokste opp i Novgorod og Kiev. Da Olav den hellige ble jaget fra Norge i 1028, søkte han tilflukt i Kiev. Grunnleggeren av Oslo - Harald Hardråde - la grunnlaget for sin tid som norsk konge ved å smi en allianse med den legendariske storfyrst Jaroslav i Kiev. Gjennom min tid som korrespondent i Russland og Ukraina besøkte jeg alle stedene som var sentrale for middelalderens russiske vikingstat. I dette foredraget tar jeg tilhørerne med til den tida da Kiev-Rus i hvert fall delvis var en skandinavisk stat.  

800px-Stalin_1902.jpg
Russlands herskere gjennom 150 år

Gjennom snart 1150 år har Russland hatt et utall herskere. Mange av storfyrstene, tsarene, generalsekretærene og presidentene har etterlatt seg få eller ingen spor. Andre har vært historiske giganter og fargerike personer som har endret historiens gang. Selv har jeg møtte noen av Russlands herskere personlig; Mikhail Gorbatsjov, Boris Jeltsin og Vladimir Putin.

 

Andre har jeg studert gjennom 50 år, og jeg har fulgt de sporene de har lagt etter seg i det russiske samfunnet. 

Dette foredraget passer for forsamlinger og foreninger som vil ha et lett, historisk kåseri om de menneskene som har formet vårt nabolands historie fra middelalderen til i dag.     

egil-skallagrimsson-forside150dpi_proxim
Sagaen om Egil Skallagrimsson - Ei fortelling om makt og motstand

Egil Skallagrimssons saga ble skrevet på Island på 1200-tallet og forteller om en islandsk stormanns kamp mot det kongelige tyranniet. Beretningen gir et bredt oversyn over det dramatiske 900-tallet, århundret som var med på å forme Norge og Island som statssamfunn og dermed la grunnlaget for dagens samfunn. Det moderne norske demokratiet ble til i denne historiske sammenhengen; nemlig i kampen mot det kongelige tyranniet, kombinert med den eldgamle forestillingen om at makten utgår fra folket, samlet til tings.

 

I foredraget om Egil Skallagrimsson knytter jeg tråden fra det gammalnorske samfunn og fram til det moderne, norske demokratiet.

Christian_Frederik_J._L._Lund.jpg
Hvorfor er Norge et demokrati? 

De fleste mennesker i verden i dag lever i ikke-demokratiske land. Svært få lever i det en kan kalle velferdsstater med et godt funksjonerande demokrati. Hvordan og hvorfor utviklet Norge seg fra å vere et fattig land i utkanten av Europa til å bli et av de landa i verden med høyest grad av likskap og utviklet demokrati?

 

Om vi ikke forstår det som ligger til grunn for utviklinga av det moderne Norge, står vi dårligere rusta til å forsvare demokratiet og det egalitære samfunnet mot de utfordringene som vi nå møter. 

1529MartinLuther.jpg
Martin Luther - Skaperen av vår tid 

I 2017 var det 500 år siden Martin Luther spikret opp sine 95 teser på kirkedøra i Wittenberg. Dermed ble Reformasjonen innledet, og etter Luther gikk Europa inn i en prosess som ledet fram til vårt moderne, vestlige samfunn. Uten Luther hadde denne omveltningen ikke fått det forløpet den fikk, noe som betyr at Luther er en av de viktigste personer i den europeiske historien de siste århundrer. Hvem var egentlig denne mannen? Hva tenkte og hva gjorde han? Sammen med Escape Travel har jeg vært med på å lede flere turer til Luther-byene i Tyskland og jeg kommer gjerne og forteller om Luther, om Reformasjonen og om den verden han var med på å skape. 

Marcks_Plan_for_Operation_Barbarossa.jpg
Unternehmen Barbarossa - historien om det som nesten skjedde

Den 22. juni 1941 startet verdens største militære operasjon: Unternehmen Barbarossa - det tyske overfallet på Sovjetunionen under den annen verdenskrig. Utfallet av operasjonen kom til å avgjøre den annen verdenskrig og har dermed vært bestemmende for hvordan verden ser ut i dag. Hva var det som avgjorde utfallet av operasjonen og som la grunnlaget for Sovjetunionens seier i annen verdenskrig? Var det Stalins genialitet, Hitlers manglende militære erfaring eller rett og slett den demografiske og industrielle tyngde til henholdsvis Sovjetunionen og Tyskland? Hvordan hadde vår verden sett ut om operasjonen hadde lykkes? I dette foredraget sammenfatter jeg en av verdenshistoriens mest dramatiske og avgjørende hendelser.